director

นางสาวเบญจพร บุญหรอ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเขาน้อย

ประวัติ โรงเรียนบ้านเขาน้อย

โรงเรียนบ้านเขาน้อย (พงษ์เภตรา 1) ตั้งอยู่บ้านสระบัว หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2517 โดยบริษัทบุญชัย พงษ์เภตรา จำกัด ได้สร้างอาคาร 1 ชั้น จำนวน 3 ห้องเรียน โดยนายวงศ์ ทิวแพ ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 8 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4

ในปีการศึกษา 2531 โรงเรียนได้ประสบอุทกภัยโดยถูกกรแสนำ้พัดพาสูญหาย และได้ย้ายมาสร้างในสถานที่ใหม่ ในเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา โดยการบริจาคของนายเลียบ บุญหรอ จำนวน 6 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา และนายวงศ์ เจริญพร จำนวน 7 ไร่ 80 ตารางวา

ในปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาน้อย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แบ่งภาระกิจการบริหารงานและการจัดการสถานศึกษาออกเป็น 4 งาน คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป และงานบริหารงบประมาณ และได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ขวบ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนรับผิดชอบ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นหน้าที่ของโรงเรียนจัดการศึกษา มีงานสืบสารประเพณีขวัญข้าวเป็นที่น่าเชิดหน้าชูตา มีครูทั้งหมด 8 คน พนักงานบริการ ไม่มี เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน รักษาการ 2 คน คือนางศุภดี นะประสม คนที่ 1 นายนันทวิทย์ อินอ่อน คนที่ 2 มีนายวรวิทย์ นาคสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

  “โรงเรียนบ้านเขาน้อยจัดการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ”

ปรัชญา

“ความรู้คือเครื่องส่องทางเดินให้ชีวิต”

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพของแต่ละคน
4.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
5.มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษา
6.ส่งเสริมงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน
7.มุ่งมั่นพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาพอเพียง

 

กิจกรรมโรงเรียน

นานาสาระ

ข่าวประชาสัมพันธ์